آزمایشگر خودکار خطوط مشترکین CARIN-LT1


CARIN-LT1 ، يك آزمايشگر كاملاً خودكار خطوط مشتركين بوده و قادر به انجام كليه اندازه‌‌گيريها و آزمايشات لازم جهت بررسی
       سلامت خطوط ارتباطی در سمت مشترک
 و سمت سوئيچ می باشد. 

      قابلیت ها

      - امكان انجام آزمايش و اندازه‌‌گيری به صورت دستی (Manual) يا خودكار (Automatic).
      - اندازه‌‌گيـری كمی و كيفی مقاومت نشتـی، ظـرفيت خـازنـی، ولتاژ AC القائـی و ولتاژ DC اتصالی بين خطوط Tip ،Ring و Earth.
      - اندازه‌‌گيری ولتاژ Feed در سمت سويچ. 
      - قابليت ارسال زنگ به سمت مشترك، آزمايش Off-Hook ،On-Hook، دريافت و نمايش ارقام شماره‌‌گيری DP/DTMF و برقراری        مكالمه با مشترك به منظور ارزيابی كيفيت صوتی مسير.

      - امكان ارسال Test Tone و Howler Tone به سمت مشترک.
      - امكان شماره‌‌گيری DP/DTMF و برقراری مكالمه در سمت سويچ.
      - آشكارسازی سيگنال زنگ (Ring) دريافتی از سمت سويچ.
      - امكان ارسال پالس شارژينگ به سمت مشترك، به منظور آزمايش تلفنهای همگانی.
      - آشكارسازی و اندازه‌‌گيری زمان پالسهای شارژينگ دريافتی از سمت سويچ.
      - اندازه‌‌گيری پارامترهای مختلف زمانی در ارقام ارسالی و دريـافتی،از جمله زمان Make و زمان Break، نسبت Make/Break،
        ماكزيمم و مینيمم نسبت Make/Break و ميزان Pulse/Second.           
      - قابليت آزمايش سيستم دريافت و نمايش شماره گيرنده (Caller ID).
      - قابليت تخمين فاصله محل اتصال كوتاه بين Tip و Ring.
      - امكان اتصال به سويچ از طريق پورت سريال RS-232 و عملكرد تحت كنترل پرسنل مسؤول نگهداری از طريق فرامين MML .
      - مجهز به صفحه نمايشگر LCD با قابليت تنظيم Contrast.

      - قابليت كار با ولتاژ تغذيه ورودی 240-200 با فركانس 50Hz يا ولتاژ ثابت 72-36.