انواع آرایش های سیستم های سوئیچ دیجیتال کارین


zoom

Carin-2000

zoom

Carin-MX1

zoom

Carin-LX1