ساختمان اصلی و مرکز تحقیقات

تلفن : 77969600-73037

فکس مدیریت : 77969613-14 

فکس تدارکات : 77969714            

آدرس ایمیل اطلاعات : info@payaco.com

آدرس ایمیل فروش : sales@payaco.com

کارخانه تولید مدارچاپی

تلفن کارخانه : 77350271-2  

آدرس ایمیل : info@payaco.com

کارخانه تولیدات محصولات مکانیکی

تلفن کارخانه : 36424737-36424726

فکس : 36424731            

آدرس ایمیل : info@payaco.com

Map Data
Map data ©2015 Google
Map DataMap data ©2015 Google
Map data ©2015 Google
Map
Satellite