تجهیزات مخابراتی

شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۰
,

   

Slider

پاور ماژول زیرو یونیت

 

 رک ها قابلیت نصب تجهیزات مختلفی اعم از سرور ، روتر ، سویچ و غیره را دارا می باشند. تمامی تجهیزات اکتیو ذکر شده نیازمند برق 220 ولت متناوب هستند.. بنابراین برق ورودی به رک باید بین تجهیزات مختلف توزیع گردد. قطعه ایی که وظیفه تقسیم برق را بر عهد دارد AC PDU و یا پاور ماژول می باشد. کانکتور یا سوکت ورودی برق این تجهیزات دارای سیم ارت یا گراند می باشد که به تبع آن پاورماژول نیز باید این نکته ایمنی را رعایت کرده باشد. از پاورماژول در رک های ایستاده و دیواری از نوع شبکه یا مخابرات و مدل های Indoor و Outdoor می توان استفاده کرد و عمدتاً بصورت رکمونت ساخته می شوند. AC PDU ها در دو نوع افقی و عمودی تولید می گردند.

  • نصب در رک های پایا و APC بدون نیاز به ابزار و بدون اشغال فضای مفید رک
  • کاهش فاصله بین خروجی برق PDU و تجهیزات داخل رک
  • امکان نصب بصورتیکه کابل ورودی در بالا یا پایین رک قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

PCI PDU Zerounit

 

 Basic Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-BVS32)   

 Overview and Specifications

PCI PDU BVS32

Overview

The Paya Communication Industries (PCI) Basic Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack.

Outlets. The Rack PDU has twenty (20) IEC-320-C13 and four (4) IEC-320-C19 outlets.

Current protection. The Rack PDU has two (2) 16A, 1-pole hydraulic-magnetic circuit breakers.

Power cord. The 1.8m (6ft) power cord terminates with a 32A, 3-pin IEC-309 connector.

Tool less mounting. The Rack PDU has two tool less mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Twenty (20) IEC-320-C13 outlets

❷ Four (4) IEC-320-C19 outlets

❸ 3-Pin IEC-309 connector

❹ Two (2) Hydraulic-magnetic circuit breakers

❺ 1.8m (6ft) cord length

❻ Two (2) tool less mounting pegs

 

Specifications

PCI PDU BVS32 tbl


 

 Basic Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-BVT16)   

Overview and Specifications

PCI PDU BVT16

Overview

The Paya Communication Industries (PCI) Basic Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack.

Outlets. The Rack PDU has thirty-six (36) IEC-320-C13 and six (6) IEC-320-C19 outlets.

Power cord. The 1.8m (6ft) power cord terminates with a 16A, 5-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Thirty-six(36) IEC-320-C13 outlets

❷ Six(6) IEC-320-C19 outlets

❸ 5-Pin IEC-309 connector

❹ 1.8m(6ft) cord lengh

❺ Two(2) toolless mounting pegs

Specifications

 PCI PDU BVT16 tbl

 

 


 

  Metered Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-MVS53)   

Overview and Specifications

PCI PDU MVS53

Overview

The Paya co. Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack. It has a sensor that measures the current that it and its attached devices use. It can be monitored through Web, SNMP, SSH, or Central Monitoring interfaces.

Outlets. The Rack PDU has thirty-six (36) IEC-320-C13 and six (6) IEC-320-C19 locking outlets.

Overcurrent protection. The Rack PDU has two (2) 20 A, 1-pole hydraulic-magnetic circuit breakers.

Display interface. The liquid crystal display (LCD) and input buttons allow you to monitor current, power, and voltage measurements of the Rack PDU. Remote communication can be established through the Ethernet port. The PDU ports enable data transfer to other PDUs. The environmental sensor port  allows for monitoring of the temperature and humidity of the room or enclosure.

Power cord. The 3.0m (10ft) power cord terminates with a 32A, 3-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Magnetic circuit breakers

❷ Thirty-six(36) IEC-320-C13 outlets

❸ Six(6) IEC-320-C19 outlets

❹ Graphical LED

❺ Two(2) input buttons

❻ Ethernet network port

❼ Two(2) PDU expansion ports

❽ Two(2) temperature & Humidity input ports

❾ Alarm output port

❿ Four(4) digital input signal ports

⓫ Two(2) Transistor alarm output ports

⓬ 3-Pin IEC-309 connector

 

 

 

Specifications

 PCI PDU MVS53 tbl


 

 Metered Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-MVS54)    

Overview and Specifications

PCI PDU MVS54

Overview

The Paya co. Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack. It has a sensor that measures the current that it and its attached devices use. It can be monitored through Web, SNMP, SSH, or Central Monitoring interfaces.

Outlets. The Rack PDU has twenty-four (24) IEC-320-C13 and six (6) IEC-320-C19 locking outlets.

Overcurrent protection. The Rack PDU has two (2) 20 A, 1-pole hydraulic-magnetic circuit breakers.

Display interface. The liquid crystal display (LCD) and input buttons allow you to monitor current, power, and voltage measurements of the Rack PDU. Remote communication can be established through the Ethernet port. The PDU ports enable data transfer to other PDUs. The environmental sensor port  allows for monitoring of the temperature and humidity of the room or enclosure.

Power cord. The 3.0m (10ft) power cord terminates with a 32A, 3-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Magnetic circuit breakers

❷ Twenty-four(24) IEC-320-C13 outlets

❸ Six(6) IEC-320-C19 outlets

❹ Graphical LED

❺ Two(2) input buttons

❻ Ethernet network port

❼ Two(2) PDU expansion ports

❽ Two(2) temperature & Humidity input ports

❾ Alarm output port

❿ Four(4) digital input signal ports

⓫ Two(2) Transistor alarm output ports

⓬ 3-Pin IEC-309 connector

 

 

Specifications

 PCI PDU MVS54 tbl


 

 Metered Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-MVT81)   

Overview and Specifications

PCI PDU MVT81

Overview

 

The Paya co. Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack. It has a sensor that measures the current that it and its attached devices use. It can be monitored through Web, SNMP, SSH, or Central Monitoring interfaces.

Outlets. The Rack PDU has twenty-four (24) IEC-320-C13 and six (6) IEC-320-C19 locking outlets.

Display interface. The liquid crystal display (LCD) and input buttons allow you to monitor current, power, and voltage measurements of the Rack PDU. Remote communication can be established through the Ethernet port. The PDU ports enable data transfer to other PDUs. The environmental sensor port  allows for monitoring of the temperature and humidity of the room or enclosure.

Power cord. The 2.0m (6.0ft) power cord terminates with a 16A, 5-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Thirty-six(36) IEC-320-C13 outlets

❷ Six(6) IEC-320-C19 outlets

❸ Graphical LED

❹ Two(2) input buttons

❺ Ethernet network port

❻ Two(2) PDU expansion ports

❼ Two(2) temperature & Humidity input ports

❽ Alarm output port

❾ Four(4) digital input signal ports

❿ Two(2) Transistor alarm output ports

⓫ 5-Pin IEC-309 connector

⓬ Two(2) toolless mounting pegs

 

 

Specifications

 PCI PDU MVT81 tbl


 

 Metered Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-MVT82)   

Overview and Specifications

PCI PDU MVT82

Overview

The Paya co. Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack. It has a sensor that measures the current that it and its attached devices use. It can be monitored through Web, SNMP, SSH, or Central Monitoring interfaces.

Outlets. The Rack PDU has twenty-four (24) IEC-320-C13 and six (6) IEC-320-C19 locking outlets.

Display interface. The liquid crystal display (LCD) and input buttons allow you to monitor current, power, and voltage measurements of the Rack PDU. Remote communication can be established through the Ethernet port. The PDU ports enable data transfer to other PDUs. The environmental sensor port  allows for monitoring of the temperature and humidity of the room or enclosure.

Power cord. The 2.0m (6.0ft) power cord terminates with a 16A, 5-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Twenty-four(24) IEC-320-C13 outlets

❷ Six(6) IEC-320-C19 outlets

❸ Graphical LED

❹ Two(2) input buttons

❺ Ethernet network port

❻ Two(2) PDU expansion ports

❼ Two(2) temperature & Humidity input ports

❽ Alarm output port

❾ Four(4) digital input signal ports

❿ Two(2) Transistor alarm output ports

⓫ 5-Pin IEC-309 connector

⓬ Two(2) toolless mounting pegs

 

 

Specifications

 PCI PDU MVT82 tbl

 


 

 Metered Rack Power Distribution Unit (PCI-PDU-MVT86)   

Overview and Specifications

PCI PDU MVT86

Overview

The Paya co. Metered Rack Power Distribution Unit (PDU) distributes power to devices in the rack. It has a sensor that measures the current that it and its attached devices use. It can be monitored through Web, SNMP, SSH, or Central Monitoring interfaces.

Outlets. The Rack PDU has thirty (30) IEC-320-C13 and twelve (12) IEC-320-C19 locking outlets.

Overcurrent protection. The Rack PDU has six (6) 20 A, 1-pole hydraulic-magnetic circuit breakers.

Display interface. The liquid crystal display (LCD) and input buttons allow you to monitor current, power, and voltage measurements of the Rack PDU. Remote communication can be established through the Ethernet port. The PDU ports enable data transfer to other PDUs. The environmental sensor port  allows for monitoring of the temperature and humidity of the room or enclosure.

Power cord. The 1.8m (6.0ft) power cord terminates with a 32A, 5-pin IEC-309 connector.

Toolless mounting. The Rack PDU has two toolless mounting pegs for 0 U mounting capability in a rack or enclosure.

❶ Magnetic circuit breakers

❷ Tirty(30) IEC-320-C13 outlets

❸ Twelve(12) IEC-320-C19 outlets

❹ Graphical LED

❺ Two(2) input buttons

❻ Ethernet network port

❼ Two(2) PDU expansion ports

❽ Two(2) temperature & Humidity input ports

❾ Alarm output port

❿ Four(4) digital input signal ports

⓫ Two(2) Transistor alarm output ports

⓬ 5-Pin IEC-309 connector

⓭ Two(2) toolless mounting pegs


 

 

Specifications

 PCI PDU MVT86 Table

 

خواندن 3743 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 دی 1400 17:12