تجهیزات مخابراتی

یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱
,

   

Slider

دانشگاه

 


دانشگاه تهران

Tehran university
 • طراحی، تولید، نصب و را ه اندازی مراکز تلفن دیجیتال کارین در ظرفیت‌های متفاوت در دانشکده‌های مختلف و برقراری ارتباط لینک‌های دیجیتال بین این مراکز، به همراه ترانک‌های ارتباط شهری دیجیتال، کنسول های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل و اپراتور اتوماتیک
 

دانشگاه صنعتی شریف

Sharif University Technology
 • طراحی، تولید، نصب و را ه اندازی مرکز تلفن 3000 شماره دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های ارتباط شهری دیجیتال، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل، اپراتور اتوماتیک

 


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

amirkabir university
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های آنالوگ و دیجیتال شهری، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری
 

دانشگاه شهید بهشتی

shahid beheshti university
 • مرکز تلفن 2000 شماره دیجیتال کارین همراه با ترانک‌های دیجیتال ارتباط شهری، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


دانشگاه تربیت مدرس

arbiat modares university
 • مرکز تلفن دیجیتال پر ظرفیت کارین به همراه کابینت‌های ریموت، ترانک‌های ارتباط شهری دیجیتال، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، سیستم صورتحساب، آلارم پنل
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین
 

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

abbaspour university
 • مرکز تلفن 1500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

Baqiyatallah University of Medical Sciences
 • مرکز تلفن 1500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری
 

دانشگاه علم و فرهنگ

science culture university
 • مرکز تلفن 700 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

shiraz university
 • مرکز تلفن 1500 شماره دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ارتباط شهری، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل
 

دانشگاه تبریز

Tabriz university
 • دو مرکز تلفن 2000 و 500 شماره دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ارتباط شهری، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل

 


دانشگاه صنعتی سهند (تبریز)

shand university
 • مرکز تلفن 1500 شماره دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال ارتباط شهری، کنسول‌های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل
 

دانشگاه صنعتی همدان

hamedan university
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک‌های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشگاه زنجان

zanjan university
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

دانشگاه کاشان

kashan university
 • مرکز تلفن 1500 شماره دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال ارتباط شهری، اپراتور اتوماتیک، کنسول های اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب، آلارم پنل
 • توسعه و افزایش داخلی ها به 2500 شماره

 


دانشگاه ارومیه

urmia university
 • مرکز تلفن 1500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری
 

دانشگاه صنعتی ارومیه

urmia technology university
 • مرکز تلفن 1000 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشگاه زابل

Zabol university
 • مرکز تلفن 600 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری
 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

ramin khozestan agriculture university
 • مرکز تلفن 500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشگاه آزاد اهواز

Untitled 3
 • مرکز تلفن 600 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری، صورتحساب
 

دانشگاه آزاد کرمان

kerman azad university
 • مرکز تلفن 1500 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های دیجیتال و آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


پژوهشکده علوم فناوری انرژی دانشگاه شریف

sharif research technology university
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری و صورتحساب
 

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

Islamic Azad examination center
 • مرکز تلفن 300 شماره ای دیجیتال کارین به همراه ترانک های آنالوگ شهری، کنسول اپراتوری، سیستم مدیریت و نگهداری

 


دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه قم

Qom Al Mustafa International University
 

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

dezful jundishapour university technology
 • مرکز تلفن ویپ کارین

 


دانشگاه باقر العلوم

Baqerul uloom unversity
 • مرکز تلفن ویپ کارین
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Azad siceneceresearch univesity
 • مرکز تلفن ویپ کارین

 


دانشگاه صنعتی بیرجند

Birjand university
 • مرکز تلفن ویپ کارین
 
 

 

 

 

 

خواندن 732 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 مرداد 1401 15:55